logo
NOVOSTI
JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE SENKE ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ
Mostar, 26.3.2015
ORGANIZOVANA POSJETA STUDENATA - VIOLETA D.O.O.
Mostar, 24.3.2015
STUDENTSKA POSJETA REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI HERCEGOVINE
Mostar, 23.3.2015
IZVJEŠTAJ O REALIZOVANOM GOSTUJUĆEM PREDAVANJU
Mostar, 20.3.2015
STUDENTSKA POSJETA UDRUŽENJU ZA PREDUZETNIŠTVO I POSAO LINK MOSTAR
Mostar, 17.3.2015

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Istorijat Fakulteta

Ekonomski fakultet kao pravni prednik Fakulteta za poslovni menadžment je proistekao iz Odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine. Odjeljenje prerasta u fakultet kao samostalna visokoškolska organizacija u 1976. godini. Zgrada Fakulteta (u kojoj se odvijao i njegov rad kao odjeljenja) je u periodu od 1971-93. godine bila smještena u ulici Blagoja Parovića b.b. U 1993. godini Fakultet je bio prisiljen napustiti korišteni prostor ostajući pri tomu bez kompletne opreme. Od 1996. godine Fakultet zajedno sa ostalim članicama Univerziteta \"Džemal Bijedić\" koristi objekte ranijeg Sjevernog logora.

Na Fakultetu je organizovan dvogodišnji i četverogodišnji dodiplomski studij, te postdiplomski studij.

Dvogodišnji dodiplomski studij Poslovne škole sa svojim usmjerenjima:

menadžment malih i srednjih preduzeća,
komercijalni,
finansijsko-računovodstveni i
informatika

omogućava ostvarenje zvanja

ekonomist/ekonomist-menadžer.

Četverogodišnji dodiplomski studij sa smjerovima:
poslovne studije,
finansijsko-računovodstveni i
informatika
daje mogućnost dobijanja zvanja

diplomirani ekonomist/diplomirani ekonomist-menadžer.

Postdiplomski studij za sticanje zvanja magistra ekonomskih nauka je profiliran kao: "Upravljanje finansijskim poslovima".
U toku rata Fakultet je ostao bez velikog broja svojih nastavnika i saradnika. Međutim, on i danas svojim stalno zaposlenim kadrom, uz njegovo znatno naprezanje, uspijeva zastupiti nastavu iz 2/3 predmeta iz stručnih programskih osnova. Preostali dio nastave obavljaju spoljni saradnici sa Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, te Veleučilišta u Dubrovniku.

U nastavni proces je uključeno: 19 nastavnika, 4 predavača, 2 viših asistenata i 7 asistenata.
Naučnoistraživački rad Fakulteta se ogleda kroz samostalnu naučnoistraživačku djelatnost njegovih nastavnika i saradnika (objavljene naučne knjige, udžbenici, zbirke zadataka i sl.), te rad Instituta za ekonomska istraživanja (naučnoistraživački projekti, studije, analize, itd.). Fakultet je organizirao više naučnih skupova i javnih predavanja. Pokrenuo je 2001. godine, nakon nekoliko sporadičnih brojeva u prethodnim godinama, izdavanje redovnog šestomjesečnog Zbornika radova svojih nastavnika i saradnika. Fakultet je aktivno uključen u međunarodnu saradnju kroz TEMPUS projekte ("Razvoj nastavnog plana i programa iz rekonstrukcije, tranzicije i evropskih studija"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz ekonomije i poslovnog upravljanja na BiH fakultetima"; "Razvoj nastavnog plana i programa iz upravljanja malim i srednjim preduzećima na ekonomskim fakultetima u BiH"), i što je doprinijelo modernizaciji njegovog nastavnog plana i programa, te prilagođavanju zahtjevima marketiziranog ekonomskog okruženja. U sklopu regionalne naučnoistraživačke saradnje, pod sponzorstvom Norveškog istraživačkog savjeta, Fakultet je učestvovao u projektu: "Transport, Welfare and Economic Development in South Eastern Europe".

  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2014/2015.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2014/2015.
  Raspored nastave - ak. 2014/2015.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2014/2015.
  Kalendar - ak. 2014/2015.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2014/2015.
fakultetfakultet